Nihon Go o Benkyō-shimasō (part 1)

Teinei-tai

(Bentuk sopan)

Part 1

Shoukai/Perkenalan

Partikel

 • Wa : Partikel subjek
 • Ka : Partikel tanya

Bunpo/Tata bahasa

(?) Subjek + Wa + O + Desu ka

(?) Subjek + Dare/donata + Desu ka

(+) Subjek + Wa + O + Desu

(-) Subjek + Wa + O + Dewa + Arimasen

Reibun/Contoh kalimat

 1. (?) Anata wa donata desu ka

  (Anda siapa)

  Watashi wa Nobita desu

  (Saya nobita)

 2. (?) Ano hito wa Indo jin desu ka

  (Apakah orang itu orang india)

  (+) Hai, Ano hito wa Indo jin desu ( Sō desu)

  (Ya,Orang itu orang india/Ya benar)

  (-) Iie, Ano hito wa indo jin dewa arimasen,Pakisutan jin desu.

  (Bukan,Orang itu bukan orang india =,Orang Pakistan)

Anata : kamu/anda

Watashi: Saya

Ano hito: Orang itu

Jin : Orang

Hai: Benar

Iie: Bukan

Cttn: Dalam kalimat bahasa jepang subjek sering tidak ditulis

Kaiwa/percakapan

Sato :

Konichiwa, Watashi wa sato desu.

Watashi wa Nihon jin desu.

Watashi wa kaishain desu.

Dōzo yoroshiku onegaishimasu

Agus :

Konichiwa, Watashi wa Agus desu.

Watashi wa indoneshia jin desu.

Watashi wa komuin desu.

Dōzo yoroshiku onegaishimasu.


Konichiwa : selamat siang/Hallo

Kaishain: Pegawai perusahaan

Komuin: Pns

Part 2

 1. Menunjuk sesuatu
 2. Kepemilikan
 3. Umur
1. Menunjuk sesuatu

Kore : Ini

Sore : Itu

Are : Itu(jarak sama)

Nan : Apa

Bunpo

(+) Kore/Sore/are + Wa + Benda + desu

(-) Kore/Sore/Are + Wa + Benda + dewa +arimasen

(?) Kore/Sore/are + Wa + benda/Nan + Desu + Ka

Reibun :

 1. Kore wa nan desu ka (?)

  Sore wa kutsu desu

 2. Are wa hon desu ka(?)

  Hai,Hon desu

  Iie,Are wa hon dewa arimasen, Zasshi desu

2. Kepemilikan

Kono/kore = Ini

Sono/Sore = Itu

Ano/are = Itu

Dare no : milik siapa

Bunpo 1 :

(?) Kono/Sono/ano + benda + wa + pemilik no/dare no + desu + ka

(+) Kono/sono/Ano + Benda + Wa + Pemilik + no + desu

(-) Kono/sono/Ano + benda + Wa + Pemilik + no + dewa arimasen

Reibun 1 :

Kono kuruma wa dare no desu ka

(Ini mobil siapa)

Kono kuruma wa watashi no desu

(Ini mobil saya)

Kono kuruma wa watashi no dewa arimasen

(Ini bukan mobil saya)

Bunpo 2 :

(?) Kore/Sore/are + wa + Dare + no + benda + desu + ka

(+) Kore/Sore/are + wa + pemilik + benda + no + desu

(-) Kore/sore/are + wa +pemilik + no + benda + dewa arimasen

Reibun 2 :

Kore wa dare no kuruma desu ka

(Ini mobil siapa)

Kore wa watashi no kuruma desu

( Ini mobil saya) Kore wa watashi no kuruma dewa arimasen

(ini bukan mobil saya)

3. Umur

O-ikutsu/nan sai : Berapa umur

Bunpo :

(?) S + wa + O-ikutsu + desu + ka

(+) Umur + sai + desu

Reibun :

Watashi no okasan wa o-ikutsu desu ka

(Ibu mu umurnya berapa)

shi ju sai desu

( Empat puluh tahun)

Subscribe to receive free email updates: